شرکت مهندسی ستکام (سیمای تدبیرکاران اطلاعات ماهر ) با هدف به کارگیری فناوریهای نوین ارتباطات واطلاعات ICT در بخش های صنعت، تجارت، آموزش، فرهنگ، خدمات و تولید و همچنین با رویکرد عمومی کردن این تکنولوژی جهت مصارف عمومی در سال 1377 تاسیس شد.