شرکت پردازش موازی سامان در سال 1377 خورشیدی به همت تیمی از کارشناسان ارشد نرم افزارو کامپیوتر تاسیس گردید. موسسین شرکت، تجربیات چندین ساله خود در زمینه توسعه برنامه های کاربردی بزرگ از قبیل سیستمهای GIS و OCR را با دانش و تجربه تحلیلگران خبره حسابداری درآمیختند و سیستم جامع مالی و اداری تدبیر را پدید آوردند.