سایت هادی فراهانی در زمینه نقاشیهای متحرک و تصاویری از سبکهای متنوع درخواستی شامل نقاشیهای متحرک درباره پزشکی، نقاشی برای مجلات، روزنامه ها، آگهی ها و طرحهای گرافیکی می‌باشد.