نقاشی های مریم جواهری شامل گالری آنلاین دارای سبکهای مدرن و نقاشی های آبستره می‌باشد.