نقاشیهای سلطنتی ایرانی دوره قاجار شامل مهمترین نقاشیهای دوره قاجار و مروری بر کلکسیون های هنری ایران از سال 1875 تا 1925 می‌باشد.