نقاش ایرانی مرتضی شامل نقاشی ها و زندگینامه هنرمند می باشد.