ایران پیکس شامل عکسهایی از ایران، مکانهای باستانی ایران، مقبره های تاریخی، ساختمانها و مردم ایران می باشد.