گالری عکس میراث فرهنگی لرستان شامل اطلاعاتی در مورد لرستان، بناهای تاریخی، باستان شناسی، مردم شناسی، زبان-گویش، معرفی و آموزش، اخبار و موزه می‌باشد.