فرهنگ شامل لوح فشرده فرش ایران و 14 ساعت موسیقی بی کلام بر روی لوح فشرده می‌باشد.