سایت سه تار درباره تاریخچه سه تار، نوازندگان، تکنیک ها، نوشته ها، قطعه ها و غیره در این زمینه می باشد.