میراث ایران زمین شامل میراث تاریخی، مکانهای تاریخی و عکس های جالب و دیدنی ایرانی می باشد .