پایگاه ادبی خزه شامل نقدها و مقاله ها، جهان داستانی، جهان شعر و غیره می‌باشد.