این شرکت فعالیت خود را در زمینه پخش انواع نرم افزارهای آموزشی,فنی,تخصصی,علمی و کاربردی,از سال 1376 آغازنموده است واز سال 1379 تا کنون کار خود را با تولید نرم افزارهای آموزشی ادامه داده است. ودر حال حاضر علاوه بر تولید نرم افزارهای آموزشی نمایندگی انحصاری شرکتهای معتبری ازجمله ایز ایران را دارا میباشد.