نرم افزار سما از سال 1377 با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش دانشگاه بوعلی سینا تحت عنوان گروه نرم افزاری سما و واحد نرم افزار شرکت رابط پرداز نوین فعالیت خود را آغاز کرد و با گسترش حوزه فعالیت از سال ۱۳۸۳ باتوجه به لزوم توسعه ساختار سازمانی و افزایش توان و پتانسیل مدیریتی به نام شرکت نرم افزاری سما سامانه به ثبت رسید تا با نگرشی جدید اهداف و برنامه‌های خود را در جهت تولید سیستمهای نرم افزاری و اتوماسیون اداری و دانشگاهی دنبال کند.