مرکز کامپیوتر خوارزمی ارائه دهنده خدماتی در زمینه نرم افزارهای مهندسی و غیره می‌باشد.