شرکت پالیز افزار تولید کننده ساعتهای حضور و غیاب، سیستم صدور ژتون، محصولات و نرم افزار می‌باشد.