شرکت ایمیج گرافیک مشاوره و خدمات و اجرا در زمینه تبلیغات و گرافیک می‌باشد.