شرکت اطلاع رسانی پرداز شامل شبکه های درون شهری ، برون شهری و فرا قاره ای، مشاوره و غیره می‌باشد.