در عصر ارتباطات و تبادل اطلاعات استفاده از دانش نوین و حرکت در جهت تسهیل تعاملات اجتماعی امری است اجتناب ناپذیر باتوجه به امکانات موجود در کشورمان نیاز به ایجاد بستری مناسب جهت اتصال به اینترنت همواره وجود داشته و دارد .بر همین اساس شرکت مهندسی صفر و یک پرداز در سال 1377 و با هدف ارائه سرویسهای اینترنتی و اینترنت فعالیت خود را آغاز نمود.