سگال نت ثبت فضا، میزبانی وب، امکان دریافت فایل، خدمات اینترنت، خدمات تلفن را برعهده دارد.