نتکده شامل دارای نمایندگی از تعدادی شرکت اینترنتی، فروش اعتبار سایتهای تلفنی و انواع کارتهای فون تو فون و کارتهای اینترنتی می‌باشد.