شبکه امام هادی شامل اطلاعاتی درباره امام هادی، طلیعه، کهکشان عظمت، شمیم معنویت، فرهنگ دعا و زیارت، خورشید علم و حکمت و غیره می باشد.