داستانهای اخلاقی شامل بخشهای ۱۴ مصن از گناه، معصومین، اصحاب، قرآن مقدس، حکایت، گوناگون، منبع خارجی، حسین مظلوم، ازدواج مسامانان، حج بیت الله الحرام و ....می باشد.