سورپرایز بزرگترین شرکت تولیدکننده آب معدنی حجمی در ایران است و این شرکت بخشی از گروه صنعتی زکیّه ZIG می باشد. این شرکت در شرف عضویت در انجمن بین المللی آب آشامیدنی بسته بندی شده که با IBWA در دنیا شناخته می شود می باشد.( مرکز این انجمن در آمریکاست ). علاوه بر کنترل های داخلی و نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی محصول تولیدی این شرکت بصورت مستمر توسط موسسه Thames Water Laboratories در کشور انگلستان مورد کنترل قرار می گیرد.