سایت کمیته مطالعات حقوق تکنولوژی به معرفی موسسه، اطلاعاتی درباره مقررات داخلی و بین المللی، قراردادها و موافقتنامه ها، اعضا کمیته و سایر اطلاعات می‌پردازد.