این سایت مربوط به مدرسه‌ی فیزیک دانشگاه EXETGR می‌باشد. این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی بخش‌های آموزشی ، کارمندان و محیط این مرکز ارائه می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید با منابع آموزشی و کتاب‌های علمی این مرکز آشنا شوید. این سایت جدیدترین اخبار در زمینه‌ی فیزیک را در اختیار شما می‌گذارد و شما می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های تحقیقاتی این بخش به دست آورید. شایان ذکر است که دانشجویان در این سایت می‌توانند از بخش‌های راهنمایی کننده‌ی این مرکز استفاده نمایند.