این سایت متعلق به انسیتوی فیزیک ماکس پلانک می‌باشد. در این سایت می‌توانید توضیحات کاملی را درباره‌ی این انسیتو و آدرس پستی آن به دست آورید. این سایت شما را با برنامه‌های تحقیقاتی و تسهیلات آموزشی این مرکز آشنا می‌سازد. از طریق این سایت به اطلاعاتی درباره‌ی اعضای تشکیل‌دهنده‌ی این مرکز دست پیدا می‌کنید. این مرکز ، تحقیقات علمی را در زمینه‌ی فیزیک انجام می‌دهد و زمینه‌ی فعالیت آن بیشتر بر روی فیزیک نجومی می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و تحقیقات این مرکز در زمینه‌ی فیزیک ستاره‌ها ، حرکت آنها ، فیزیک‌ابرنواخته ،ساختار کهکشان‌ها ، و کیهان‌شناسی می‌باشد. در گذشته این مرکز ، تحقیقاتی را درباره‌ی قانون نسبیت انجام می‌داد ولی مطالب مربوط به این موضوع به مرکز MPI منتقل گردید.