شرکت دخانیات ایران در سال 1307 با هدف توسعه و پیشرفت صنعت دخانیات کشور، بصورت انحصاری تشکیل گردید. این شرکت از قدیمی ترین صنایع دخانی خاورمیانه محسوب می گردد که در ارتباط با کشت و استحصال وتوتون و تنباکو، تولید سیگارت و توتون پیپ همچنان فعال می باشد. پس از شروع به کار اولین کارخانه سیگارتسازی تهران در سال 1316، کارخانجات فرآوری رشت، گرگان، ساری، ارومیه و خوی توسعه یافته و فعال گردید و متعاقب آن کارخانه سیگارتسازی رشت احداث و فعال گردید که با ظرفیت سالانه 30 میلیارد نخ سیگار، در حال حاضر بالغ بر 21 میلیارد نخ تولید می نماید که این ظرفیت با انجام برنامه ریزیهای نوسازی و بهره مندی از تکنولوژی جدید تا 40 میلیارد نخ نیز قابل افزایش است.