پیشینه تاریخی نهادهای دولتی متولی بخش کشاورزی به سال 1296 هجری شمسی برمی‌گردد که هیات وزیران وقت، با پیشنهاد وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه تاسیس و اداره کل فلاحت زیر نظر این وزارتخانه عهده دار ساماندهی وضع کشاورزی کشور گردید. تا سال 1379 چندین بار عنوان و وظایف این وزارتخانه تغییر کرد تا اینکه با مصوبه هیات وزیران در 26 مرداد ماه 1379 و تصویب مجلس شورای اسلامی در 6 دی ماه همان سال وزارت جهاد کشاورزی بمنظور رفع مشکلات و ناهماهنگیهای موجود در امر سیاستگذاری و اجرای امور مرتبط با بخش کشاورزی تشکیل گردید و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با ادغام سازمان کشاورزی و سازمان جهاد سازندگی شکل گرفت.