پیش بینی وضع هوا و دمای هوا در نقاط مختلف استان و شهرستانهای تابعه، ارائه آمار و اطلاعات مربوط به هواشناسی، ارائه عکسهای ماهواره‌ای، تحقیقات انجام شده