این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی انرژی به شما ارائه می دهد و یک منبع آموزشی مناسب برای محققان محسوب می‌گردد و شما می‌توانید برنامه‌های آموزشی پیشرفته‌ی این مرکز را در این سایت ملاحظه نمایید. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی انرژی هسته‌ای و کاربردهای آن به دست آورید. این سایت اخبار موجود درباره‌ی انرژی و نفت را در اختیار شما قرار داده و شما می‌توانید از آرشیو مستقیم این مرکز استفاده کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنید. کودکان می‌توانند در این سایت به بازی‌های جالبی دسترسی داشته باشند و برای دوستان خود کارت تبریک ارسال نمایند.