وظیفه اصلی دفتر با تشکیلات جدید و با انتزاع واحد پژوهش و امور کمک آموزشی از آن، برنامه‌ریزی درسی برای آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کار دانش <br /> است که اهم آنها عبارتند از :<br /> - برنامه ریزی درسی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به همکاری دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. <br /> - برنامه‌ریزی درسی در آموزش‌های مهارتی و کاردانش با همکاری اساتید، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران آموزشهای فنی و حرفه‌ای<br /> - بررسی و تصویب برنامه‌های درسی در فنی و حرفه‌ای و کاردانش از طریق مراجع قانونی و...