گروه زمزم شامل 16 شرکت نوشابه سازی است که زمزم ایران در رأس تمامی آنها قرار دارد. <br /> قدیمی ترین شرکت در این گروه شرکت زمزم تهران میباشد که در سال 1954 تأسیس شده است. زمزم ایران تمامی عصاره, سربطر, بطری های مورد نیاز سایر شرکتهای زمزم را تأمین می نماید. سایر شرکتها تولید کننده نوشابه میباشند که در تمامی مناطق مختلف ایران گسترده شده اند. گروه زمزم بیش از 65 نوع محصول تولید می نماید.