به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد منطقه کرج از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، افزایش جمعیت به ویژه جمعیت مهاجر جویای کار، پراکندگی جمعیتی در شهرهای تابعه. تراکم بالای صنایع و کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و نیازهای روزافزون منطقه‌ای و لزوم پاسخگویی به این الزامات با بهره‌مندی از اعتبارات، مزایا و توانمندی‌های لازمه، منطقه کرج در تشکیلات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان یک منطقه آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان یک منطقه آموزش فنی و حرفه‌ای مشابه با ساختار آموزش فنی و حرفه‌ای در استانهای کشور تحت عنوان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منطقه کرج شناخته شده است.<br /> اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای منطقه کرج در راستای تحقق اهداف سازمان متبوع به عنوان متولی آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت در سطح منطقه و جهت رشد و توسعه و گسترش آموزشهای فنی و حرفه‌ای به امر مهارت‌آموزی جویندگان کار و ارتقاء مهارت شاغلین در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات در بخشهای آموزشی ذیل اقدام می‌نماید:<br /> 1. مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ثابت<br /> 2. آموزش در تیمهای سیار کارآموزی<br /> 3. آموزش در صنایع شامل: مراکز جوار صنایع، آموزشهای ضمن کار و تعلیمات سرپرستی<br /> 4. آموزش در پادگانها و زندانها<br /> ۵. مؤسسات کارآموزی آزاد