شرکت نفت پارس تولید کننده روغن صنعتی می‌باشد که درتاریخ 15 آذرماه 1337 تحت شماره 6388در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی <br /> تهران به ثبت رسیده و پروانه بهره برداری اصلاح شده بشماره 43941175014 مورخ20/10/1378 باظرفیت تولیدی ازسوی وزارت صنایع صادرگردیده است.