شرکت خدمات مدیریت ایران یاسا در سال ١٣٧٠ تاسیس گردید. ارکان اجرایی قبل از تاسیس شرکت فعالیتهای حرفه ای خود را در لوای سایر شرکتهای حسابرسی و مدیریت انجام می‌داده اند که با اجتماع آنها و جذب پرسنل با تجربه و تحصیلات آکادمیک خدماتی با پتانسیل به مراتب بالاتر ارائه نمودند به طوری که در حال حاضر دارای ٤ شعبه و بالغ بر ۱۰۰۰ شرکت را با فعالیتهای مختلف اعم از بازرگانی ، خدماتی و پیمانکاری تحت پوشش مشاوره و اجرایی خود قرارداده است .