این سایت مربوط به مرکز بین‌المللی فیزیک کاربردی و فیزیک محض می‌باشد. در اینجا می‌توان بولتن‌های خبری مربوط به فیزیک کاربردی را ملاحظه کرد. در کنفرانس‌های تشکیل شده توسط این مرکز روی موضوعاتی مثل مدارس ابتدایی ،راهنمایی ، دانشگاه‌ها ، انسیتوهای تحقیقاتی جوامع علمی ، حرفه‌ای و آژانس‌های سرمایه‌گذاری بحث شده است. در اینجا می‌توانید درباره‌ی جوایزی که به دانشمندان فعال در این زمینه تعلق گرفته ، تیم اجرایی و گروه کارمندان فعال اطلاعاتی کسب نمایید.