مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم در سال 1378 فعالیت خود رادرامر مشاوره و تحقیق آغاز نموده وبا هدف ایجاد ارتباط میان صنعت ودانشگاه و با بهره گیری از نیروهای متخصص کار آزموده دانشگاههای داخل و خارج از کشور در شاخه های مالی و اقتصادی فعالیت خود را ادامه داد و امروزه افتخار همکاری و مشاوره با شرکتهاوسازمانهای مختلف را دارا می باشد.