سایت گروه فناوری اطلاعات شامل مدیریت پروژه، مهندسی خدمات پیمانکاری، توسعه پروژه پتروشیمی، اخبار می‌باشد.