موسسه بین المللی تجاری شامل واردات و صادرات و اخبار مربوطه می باشد.