GreenWeb از سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرده است و در مــدت کوتـــاهی با مدیریـــت و طراحی تعداد متعددی وب سایت . ادارات و شرکت های معتبر را به جهان تجارت معرفی کرده اســت. تیم GreenWeb با تلفیقی از طراحان گرافیک ، مولتـی مدیا و برنامــه نویــسان تحــت وب و متخصصان بسرعت پیش رفته و موفق شده است در تهران ، مشهد ، اوتاوا و سـراسـر کـشور در زمینه های مختلف فعالیت نماید.