کانون تبلیغات نقطه در سال ۱۳۶۳ تحت عنوان دفتر طرح و اجرای نشر پس ازدریافت مجوز رسمی به شماره ۱۲۸۳ از وزارت ارشاد به صورت مستقل و با نام کانون تبلیغات نقطه کار خود را آغاز نمود.