کاریابی جهت پستهای مدیریتی در شرکتهای ایرانی و خارجی می باشد.