شامل مبادلات سریع ارزی در اروپا و امریکا با ایران، تجارت و سرمایه گذاری، اموال شخصی، صادرات و واردات، ارائه قوانین و غیره می‌باشد.