شرکت گـــاز استان مرکزی در اسفند ماه سال ۱۳۷۷ طبق بند ن تبصره ۲ قـــانون بودجه سال ۱۳۷۷ مبنی بر تشکیل شرکتهای گاز استانی با شماره ۱۴۶۴۱۷ به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و از مناطق قدیم ( دو ، سه و هفت گازرسانی ) جــــدا شد و پس از طی مراحل قانــونی فعالیت اجرائی خود را از نیمه دوم ســال ۷۸ آغاز نمود.