اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم تحت نظارت سازمان، آموزش فنی و حرفه ای کشور و وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس ماده 151 قانون برنامه سوم متولی آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده که فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی سازماندهی نموده است.