کمیته ملی برق و الکترونیک ایران Iranian National Electrotechnical Committee(INEC) به منظور ساماندهی مشارکت مؤثر کارشناسان و نمایندگان گروههای ذینفع و ذیربط کشور در فعالیتهای سازمان بین المللی الکتروتکنیکInternational Electrotechnical Commission (IEC) ایجاد شده است و عضو اصلی این سازمان بین المللی از جمهوری اسلامی ایران می باشد. سازمان IEC عهده دار تدوین استانداردهای بین المللی در زمینه های گسترده برق و الکترونیک و اجرای طرحهای بین المللی ارزیابی انطباق است.