مهمترین گروه حرفه ای بین المللی و جامعه علمی با بیش از ۳۷۰۰۰ عضو که در زمینه ی ترویج علم و ارتقاء سطح آموزش علم فیزیک در محض و کاربردی کار می کند.