این ســایت اطلاعاتــــی را در باره‌ی ژئومغناطیس ارائه می‌دهد. ژئو مغناطیسی بخشی از زلزله شناسی محسوب می‌گردد. این علم میدان مغناطیس زمین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. شما در این سایت تحقیقات انجام شده را مشاهده خواهید کرد و از مدل‌ها و نمودارهای موجود در این زمینه اطلاعاتی به دست خواهید آورد. این سایت شما را با فعالیت‌های این مرکز و محصولات تولید شده توسط این سازمان آشنا می‌کند. شما می‌توانید جدیدترین اطلاعات موجود در این زمینه را از طریق این سایت به دست آورید.