شرکت‌ آموزشی‌ و فرهنگی‌ مبتکران‌ در سال‌ 1365 تأسیس‌ گردید و در حال‌ حاضر در دو زمینه‌ی ‌نشر کتاب‌های‌ آموزشی‌ و علمی‌ معتبر و برگزاری‌ آزمون‌های‌ کنکور برای‌ داوطلبان‌ رشته‌های‌ ریاضی‌،تجربی‌ و انسانی‌ و دبیرستان‌ همچنین‌ دانش‌آموزان‌ پنجم‌ ابتدایی‌ و دوره‌ی‌ راهنمایی‌ فعالیت‌می‌نماید.